تبلیغات
Love Story - Feeling With Picture
Feeling With Picture
چـــه طولانـــی میشـــود ایـــن روزهـــا ...
ایـــن نقطـــه چیـــن هـــای تـــا بـــه خـــدا ...
هـــرقطـــره انگـــار کفـــاره ی یـــک گنـــاه اســـت !
چـــه سیلابـــی بـــه راه انداختـــه ام ...
راستـــی ... تــــــو ...
کفـــاره ی کـــدام گناهـــم بـــودی ........؟


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:24 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]