تبلیغات
Love Story - مطالب هفته اول اردیبهشت 1392
Feeling With Picture

دلتنگتم !

دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ

هـر کـس جـای مـن بـود

می برید

اما

مـن هنـوز می دوزم...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:26 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

خـــــבآ شـــــبــــــ رآ خـــــلــــق ڪــــــــــرב

بــــــرآے بـــــغـــــض و בلــــتــــنــــگـــے

بــــــرآے گـــــریــــﮧ ڪـــــرבטּ

بــــــرآے بغل ڪـــــرבטּ بــــآلـــــشـــــتــــ

بــــــرآے گــــوش ڪـــــرבטּ بــﮧ آهـــنــــگـــ هــــآے قـــــבیــــمــــے

بــــــرآے زلــــ زבטּ بـــﮧ تـــآریــــڪـــے

بــــــرآے نـــخـــوآبـــیـــבטּ و خــــآطــــره هــــآ را مــــــرور ڪـــــرבטּ..


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تَـنہا خواسته ام ایـטּ بوב

ڪہ نگاهَـم ڪنـב

و او هـم بگویَـב

خـבاحافظـ ـ ــ . . .


اَمّـ ـ ـــا انگــــــــــار

בیگر ارزشــ ِ یڪ خـבاحافظـے را

هَـم نـבاشتـم. . .


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:21 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

سخت است

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کس را

فراموش می کردم !


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

دیــــوار اتاقــــــم پــــر از عکسهـــــای دو نفـــــــره ایست…

که قـــــــرار است بعـــــــــدا بیندازیم … !

همان بعـــــــدا که نیســــــت شد در تقویــــــم بودنمــــــان … !


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:18 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت

بـــه نام "عشـــــــق "

جسمـــــــت را

لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند

و بــــــه نام " ناپاکــــــیٍ تـــــــو "

فـــــراموشت می کنند

بــــــه نام " نجـــــابـــت " بایـــــد ســـــکوت کنـــــی

و بــــــه نام " صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی.......


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture


تنهایــے آבمــے را عــوض مے کنــב ؛

از تــو چیــزے مـے سازב که هیـچ وقــت نبــوבے . . .

گاهــے آنقـבر بـے تفـاوت مے شــوے

 که פـتـے اگر בر جایــے با هـــم בیـבیشـان

פـتـے پلـک هــم نــزنــے !

لباسهــایت בیگـر به تــو نمــے آینـــב

ساعــت ها به یک آهنــگ تکــرارے گــوش مـے کنــے

و هیــچ وقــت آهنــگ را פـفـظ نمے شــوے

شـب ها علامـت ســوال هاے ذهنــت را مـے شمــارے

و آפֿـــر هــم تا صبـح بیــבارے

تنهـایــے از تــو آבمــے مــے ســازב

کـه בیگـــر شبیــه "آבمــــــــ" نیســت


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:16 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تقصیر برگها نیست

آدمها همینند!

نفس میدهی له ات میکنند...!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 03:15 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]