تبلیغات
Love Story - مطالب هفته اول مرداد 1392
Feeling With Picture
دوست دارم یك شبه هفتاد سال پیر شوم در كنار خیابانی بیایستم تو مرا بی آنكه بشناسی از ازدحام تلخ خیابان عبور دهی
هفتاد سال پیر شدن یك شبه به حس گرمی دست های تو هنگامی كه عبور می دهی بی آنكه بشناسی ... می ارزد...!! ...طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 04:06 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
یه وقت هایی بود از سرما دستام قرمز میشد تا
چشمت که بهشون می افتاد میگرفتیشون تو دستات ها میکردی ومیگفتی((باز تو دستکشات یادت رفت دختر؟))
نمیدونستی از قصد اونارو ته کیفم قایم کردم
چه لذتی داشت دیدن نگرانی تو برای من...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 04:04 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
هَمیشــﮧ بَراﮮ פֿــوבتــ باش

ڪــﮧ نـَـﮧ בلتَنگــ بــِشـــﮯ

نـَـﮧ בلـِتــ بــِشڪَنــﮧ

نـَـﮧ بُغـض ڪُنـــﮯ

نـَـﮧ شَـبا با چـِشماﮮ פֿـیس بــפֿـوابـــﮯ

نـَـﮧ صُبح با چـِشـماﮮ پُفــ ڪَرבه بیدار شـــﮯ

نـَـﮧ بَراتــ בل بــِسوزونـَטּ

وَ نـَـﮧ...

ڪاش زوבتـَر بــﮧ ایــטּ פـَـرفــ ها مـــﮯ رسیـבمـ

هـَمـ בلـَـمـ شِڪَستــ

هـَمـ بُغـض ڪَرבمـ
هـَمـ...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
مــــــــــدل شده ای در شهــــــــر...

بــــــه همه می آیـــــــی جــز ....مـــــــــــن!!!

شـــــــــاید هم مقصــــــــر منم کـــه... قدیمیـــــــــم!!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
مــانـَــنــْـدِ هــیـــزُمْ هـــای مَـــصــْــنـــــوعــــی شــومـــیــنــــه

مــــــی ســوزَمْ وَ پــایـــانْ نــَــدارَمْ

دَرْدْ یـــَــعـْــنــــی ایــــــنْ • • •


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:27 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
چـــه طولانـــی میشـــود ایـــن روزهـــا ...
ایـــن نقطـــه چیـــن هـــای تـــا بـــه خـــدا ...
هـــرقطـــره انگـــار کفـــاره ی یـــک گنـــاه اســـت !
چـــه سیلابـــی بـــه راه انداختـــه ام ...
راستـــی ... تــــــو ...
کفـــاره ی کـــدام گناهـــم بـــودی ........؟


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:24 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
پســــر: حوصلــــم ســــر رفتــــه ):
دختــــر: از چــــی‌ !؟
پســــر: از دوستــــ بــــودن بــــا تــــو !
دختــــر: الــــان یعنــــی‌ بهــــم بزنیــــم ؟! :(
پســــر: نــــــــه بیــــــــا عروســـــــی‌ کنیــــم :* ♥♥♥


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:24 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
کـ ـــاش بــا هــ ــــم ،
در کوچـ ــــه های ایـ ـــن شهــ ــــر ...
قــ ــــدم بزنیــ ــــم ...
می خواهـــ ـــم جاهایــ ـــی کـ ـــه ,
" مــُـ ـــرده ام " را نشانـ ـــت بدهـ ــــم ............!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:18 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
بَرگرﬤ פּ نِگاه ڪُטּ اَز مَـטּ چـﮧ ساפֿـتـﮧ اےْ!

פּیرانـﮧ اےْ اَز پوسْـﭞ פּ استـפֿـפּاטּ ...

פּ مُشتے شِعـر عاشِقانـﮧ...

ایْـטּ عاقِبـﭞ ڪسے سـﭞ ڪه چشماטּِ פֿـیس تـפּ رـا ﬤیْـﬤ!!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:13 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ...
ﻣﺜـﻞ ﺩﯼ , ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ , ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ
ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــ ـــــﺎﻥ
ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ
ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ ....
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــدنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــﻦ
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 12:12 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]